ต้องใช้ปะเก็นที่มีอยู่เดิมเป็นตัวรองหน้าแปลนหรือไม่?